Psychotesty pro řidiče » Změna zákona 361/2000 Sb.

48/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 13. ledna 2016,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o silničním provozu

Čl. I

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 300/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 47 se doplňují slova:
"Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS.
Směrnice Komise 2014/85/EU ze dne 1. července 2014, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.".

2. V § 2 písm. h) se za slova "nemotorové vozidlo je" vkládají slova "přípojné vozidlo a".

3. V § 2 písm. j) se slova "nebo kolečkových bruslích" nahrazují slovy " , kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení".

4. V § 2 písm. t) se slova "jiných než dvoukolových (motocyklů)" zrušují.

5. V § 2 se na konci písmene mm) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno nn), které zní:
"nn) osobní technický prostředek je osobní přepravník se samovyvažovacím zařízením, nebo obdobné zařízení.".

6. V § 3 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny vozidel C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E může dále pouze osoba, která je profesně způsobilá k řízení těchto vozidel podle zvláštního právního předpisu 4) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin C1, C1+E, C a C+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin. Profesní způsobilost k řízení vozidla zařazeného do některé ze skupin D1, D1+E, D a D+E platí pro řízení vozidla zařazeného do kterékoliv z těchto skupin.

(5) Podmínka profesní způsobilosti podle odstavce 4 se nevztahuje na řidiče, který není občanem České republiky, Švýcarské konfederace nebo jiného členského státu a který nevykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území některého z těchto států ani na tomto území nepodniká, a dále na řidiče
a) vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km.h-1,
b) vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, obecní policií, Vězeňskou službou České republiky, Celní správou České republiky, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a zpravodajskými službami České republiky,
c) vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
d) vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
e) vozidel ve zkušebním provozu a při zkušební jízdě v souvislosti s jejich opravou a údržbou,
f) vozidel používaných při výcviku a zkouškách při získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu 4),
g) vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
h) vozidel používaných pro vlastní potřeby, nebo
i) zemědělských a lesnických traktorů.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.

7. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) až j), která znějí:
"h) ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty,
i) řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran,
j) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.".

8. V § 6 odst. 7 písmeno c) zní:
"c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu,".

Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

9. V § 6 se odstavce 8 až 10 zrušují.

Dosavadní odstavce 11 a 12 se označují jako odstavce 8 a 9.

10. V § 6 odstavec 8 zní:

"(8) Řidič motorového vozidla je povinen předložit doklady podle odstavce 7 na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole.".

11. V § 6a odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "§ 6 odst. 13" nahrazují slovy "§ 6 odst. 9".

12. Za § 6a se vkládají nové § 6b a 6c, které znějí:

"§ 6b

(1) Zjistí-li se při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečná závada, která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, zadrží policista osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou závadu a vydá o tom řidiči vozidla nebo jeho provozovateli, je-li přítomen, doklad. Doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla policista vydá, i pokud osvědčení nelze zadržet z důvodu, že je řidič nemá u sebe.

(2) V dokladu o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle odstavce 1 policista uvede
a) identifikační údaje zadrženého osvědčení o registraci vozidla,
b) zjištěné závady podle odstavce 1,
c) údaj o tom, zda bylo osvědčení o registraci vozidla zadrženo při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebo při objasňování dopravní nehody,
d) úřad příslušný k vrácení zadrženého osvědčení o registraci vozidla,
e) poučení o důsledcích zadržení osvědčení o registraci vozidla a podmínkách jeho vrácení a
f) v případě, že osvědčení o registraci vozidla nebylo možno zadržet z důvodu, že je řidič vozidla neměl u sebe, údaj o této skutečnosti.

(3) Zadržené osvědčení o registraci vozidla zašle policie spolu s kopií dokladu o jeho zadržení bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni jeho zadržení, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k zapisování údajů o vozidle do registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu 38b) nebo ministerstvu, není-li takový úřad. Není-li doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla vydán podle odstavce 1 provozovateli vozidla, zašle policie ve stejné lhůtě kopii dokladu rovněž provozovateli vozidla.

(4) Nelze-li osvědčení o registraci vozidla zadržet, neboť při zjištění důvodu pro jeho zadržení je řidič vozidla nemá u sebe, je provozovatel vozidla povinen toto osvědčení odevzdat do 5 pracovních dnů ode dne vydání dokladu o jeho zadržení nebo od doručení kopie tohoto dokladu úřadu příslušnému podle odstavce 3. Policista při výkonu dohledu nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích zadrží osvědčení o registraci vozidla, které dosud nebylo odevzdáno, a zašle je nejpozději následující pracovní den příslušnému úřadu; osobě, která měla osvědčení u sebe, o tom vydá doklad. Je-li takové osvědčení o registraci vozidla předloženo ke kontrole strážníku obecní policie, je strážník povinen přivolat policii a řidič je povinen setrvat na místě do příchodu policie.

(5) Odstavec 1 se nevztahuje na vozidla základních složek integrovaného záchranného systému, vozidla ozbrojených sil, vozidla zpravodajských služeb a vozidla Horské služby.

(6) Nebezpečné závady, které vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšují ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí, a vzory dokladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle odstavců 1 a 4 vymezí prováděcí právní předpis.

§ 6c

(1) Úřad, kterému bylo zadržené osvědčení o registraci vozidla podle § 6b odst. 3 nebo 4 zasláno nebo odevzdáno, vrátí provozovateli vozidla zadržené osvědčení o registraci vozidla na jeho žádost, prokáže-li žadatel protokolem o technické prohlídce, že
a) nebezpečné závady zjištěné při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní soupravy byly odstraněny, nebo
b) vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, jde-li o nebezpečné závady zjištěné při objasňování dopravní nehody.

(2) Neobdrží-li ministerstvo žádost podle odstavce 1 do 30 dnů ode dne doručení zadrženého osvědčení o registraci vozidla, zašle toto osvědčení příslušnému ústřednímu orgánu státu, který osvědčení o registraci vozidla vydal.

(3) Protokol o technické prohlídce prokazující odstranění závad, pro něž bylo osvědčení o registraci vozidla zadrženo, nahrazuje po dobu 5 pracovních dnů zadržené osvědčení o registraci vozidla.".

13. V § 12 odst. 2 větě poslední se slova "vozidla a motocyklu" nahrazují slovy "vozidla, motocyklu" a za slova "45 km.h-1" se vkládají slova "a cyklista".

14. V § 14 se na konci textu odstavce 1 doplňuje věta "Jízdní pruh nelze vyhradit pro motocykly.".

15. V § 14 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Je-li vyznačen jízdní pruh vodorovnými dopravními značkami jako jízdní pruh pro cyklisty, použijí se pro cyklisty a řidiče jiných vozidel odstavce 1 až 3 obdobně. Na jízdní pruh pro cyklisty smí řidič jiného vozidla vjet v podélném směru rovněž tehdy, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.".

16. V § 18 odst. 9 se slova "Ustanovení odstavců 3, 4 a 8" nahrazují slovy "Nejvyšší dovolená rychlost podle odstavců 3, 4 a 8 a nejvyšší dovolená rychlost stanovená místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích".

17. V § 21 odst. 5 a odst. 6 se za slova "jízdní pruh vyhrazen" vkládají slova " , a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty".

18. V § 27 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova "a jízdním pruhu pro cyklisty".

19. V § 27 se doplňuje odstavec 6, který zní:

"(6) Zákaz zastavení a stání podle odstavce 1 neplatí pro řidiče vozidel bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla obecní policie při výkonu její působnosti a řidiče vozidel jednotek požární ochrany, zdravotnické záchranné služby a Horské služby při řešení mimořádných událostí 8a). Řidič tohoto vozidla je při zastavení a stání povinen učinit opatření nezbytná k tomu, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo aby takové ohrožení co nejvíce zmírnil.".

20. Skupinový nadpis nad § 39 zní:

"Provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně".

21. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:

"§ 39a

(1) Cyklistická zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou "Zóna pro cyklisty" a konec je označen dopravní značkou "Konec zóny pro cyklisty".

(2) V cyklistické zóně smějí cyklisté užívat vozovku v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 57 odst. 2 a 3.

(3) Jiným vozidlům než jízdním kolům je vjezd do cyklistické zóny povolen jen tehdy, jsou-li vyznačena ve spodní části dopravní značky podle odstavce 1.

(4) V cyklistické zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči cyklistům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.

(5) V cyklistické zóně musí cyklisté umožnit motorovým vozidlům jízdu.".

22. § 40 zní:

"§ 40

(1) Není-li v tomto oddílu stanoveno jinak, platí pro provoz v obytné, pěší a cyklistické zóně ostatní ustanovení tohoto zákona.

(2) Je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně.".

23. V § 41 odst. 2 písmeno e) zní:
"e) používaná Hasičským záchranným sborem České republiky nebo jednotkami požární ochrany, které nejsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky,".

24. V § 45 odstavec 4 zní:

"(4) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie, přičemž jde-li o dálnici, zajistí odstranění vozidla na výzvu policisty některá z osob uvedených v odstavci 1; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.".

25. V § 52 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Odesílatel je povinen předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění požadavků na nakládání, umístění a upevnění nákladu podle odstavců 1, 2 a 7.".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

26. V § 53 se doplňuje odstavec 9, který zní:

"(9) Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.".

27. V § 57 odst. 1 se za slova "jízdní pruh pro cyklisty" vkládají slova " , vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty".

28. V § 57 odst. 2 se slovo "vozovce" nahrazuje slovy "pozemní komunikaci".

29. V § 57 se na konci odstavce 4 doplňuje věta "To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.".

30. V § 57 se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Je-li v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací zřízen sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, použijí se ve vztahu k tomuto sdruženému přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty pro jednotlivé účastníky provozu na pozemních komunikacích obdobně ustanovení upravující chování těchto účastníků provozu na přechodu pro chodce a na přejezdu pro cyklisty.".

31. V § 57 odst. 7 se slovo "Jízdní" nahrazuje slovy "Vyhrazený jízdní".

32. V § 57 odst. 7 se slova "3, 5 a 6" nahrazují slovy "2, 3, 5 a 6".

33. V § 57 odst. 8 větě první se slova "ke změně" nahrazují slovy "k náhlé změně".

34. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně nadpisu zní:

"§ 60a

Užívání osobního přepravníku

(1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen "osobní přepravník") se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty nebo na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Pro přejíždění vozovky na osobním přepravníku se § 54 odst. 2 až 4 použijí obdobně. Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem nebo přechod pro chodce, smí osoba na osobním přepravníku přejíždět vozovku jen na těchto místech. Pro přejíždění železničního přejezdu na osobním přepravníku se § 55 použije obdobně.

(2) Pro užití jízdního pruhu vyhrazeného pro cyklisty, stezky pro cyklisty nebo odděleného pruhu pro cyklisty na stezce pro chodce a cyklisty osobou na osobním přepravníku se § 57 odst. 2, 3 a 8 a § 73 použijí obdobně.

(3) Kde není chodník, stezka pro chodce, stezka pro chodce a cyklisty, jízdní pruh vyhrazený pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty nebo kde je chodník neschůdný, smí se osoba na osobním přepravníku pohybovat po levé krajnici nebo co nejblíže při levém okraji vozovky. Osoby na osobním přepravníku se v takovém případě smí pohybovat jen jednotlivě za sebou; § 53 odst. 9 se použije obdobně.

(4) Osoba na osobním přepravníku nesmí na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, jízdním pruhu vyhrazeném pro cyklisty nebo stezce pro cyklisty nebo na pěších a obytných zónách ohrozit chodce nebo cyklisty. Při přejíždění vozovky na osobním přepravníku se § 5 odst. 2 písm. f) až h) použijí obdobně.

(5) Obec může nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno.

(6) V případě vymezení území místa, kde je provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na pěších a obytných zónách nebo vozovce zakázáno, je obec povinna vyznačit území dopravní značkou.

(7) Zákaz provozování osobního přepravníku uložený nařízením obce se nevztahuje na Policii České republiky a obecní policii při plnění jejich povinností; osoba užívající osobní přepravník je však povinna neohrozit bezpečnost a plynulost na pozemních komunikacích.".

35. V § 79 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:
"m) ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích, dosáhl-li věku 18 let,
n) ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů.".

36. V § 79 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Osoba podle odstavce 1 písm. m) a n) musí mít u sebe při výkonu oprávnění kopii povolení zvláštního užívání, ve kterém je uvedena jako osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání pozemní komunikace nebo jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů, a musí být viditelným způsobem označena. Na požádání je tato osoba povinna prokázat se policistovi kopií povolení zvláštního užívání.".

Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.

37. V § 79 odst. 9 se slova "i) a j)" nahrazují slovy "i), j), m) a n)".

38. V § 81 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).

39. V § 83 odst. 6 písm. b) úvodní části ustanovení se slova "pokud je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče" nahrazují slovy "je-li profesně způsobilý".

40. V § 84 odst. 2 se slova "(dále jen "posudek")" zrušují.

41. V § 86 odst. 6 písm. b) bod 2 zní:
"2. v základním rozsahu, jedná-li se o řidičské oprávnění pro skupiny D a D+E a jeho držitel dosáhl věku 23 let, nebo, řídí-li vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50 km, 21 let.".

42. V § 87a odstavec 6 zní:

"(6) Ministerstvo odejme akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření, nesplňuje-li její držitel podmínku pro její udělení uvedenou v odstavci 5 písm. d) nebo porušil-li opakovaně nebo zvlášť závažným způsobem svou povinnost podle tohoto zákona, která se vztahuje k činnosti držitele akreditace.".

43. Za § 87a se vkládají nové § 87b a 87c, které znějí:

"§ 87b

(1) Dopravně psychologickým vyšetřením se zjišťuje psychická způsobilost k řízení motorových vozidel (dále jen "psychická způsobilost").

(2) Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

(3) O výsledku provedeného dopravně psychologického vyšetření vydá psycholog posuzované osobě písemný posudek. Ze závěru posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel, psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel. Stejnopis posudku zašle psycholog do 5 pracovních dnů ode dne provedení vyšetření obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle obvyklého bydliště nebo místa studia posuzované osoby.

(4) Psycholog vede evidenci o provedených dopravně psychologických vyšetřeních, ve které eviduje alespoň jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu bydliště a rodné číslo posuzované osoby nebo datum narození, pokud jí rodné číslo nebylo přiděleno, datum a čas zahájení a ukončení dopravně psychologického vyšetření, doklady a záznamy o průběhu a výsledcích dopravně psychologického vyšetření, kopii vydaného posudku a případně údaje o zaslání kopie posudku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Údaje, doklady a záznamy o dopravně psychologickém vyšetření se evidují po dobu alespoň 5 let ode dne jeho provedení.

(5) Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření a vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření stanoví prováděcí právní předpis.

§ 87c

(1) Je-li posuzovaná osoba podle vydaného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření psychicky způsobilá k řízení motorových vozidel s podmínkou nebo psychicky nezpůsobilá k řízení motorových vozidel, nebere se zřetel na dopravně psychologické vyšetření provedené před uplynutím 3 měsíců ode dne jeho vydání, s výjimkou přezkumu vydaného posudku.

(2) Nesouhlasí-li posuzovaná osoba se závěry posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho vydání podat návrh na jeho přezkoumání ministerstvu. Ministerstvo určí do 15 pracovních dnů od doručení návrhu na přezkoumání vydaného posudku komisi složenou ze 3 akreditovaných psychologů, která provedené dopravně psychologické vyšetření přezkoumá a jeho výsledky potvrdí nebo vydá nový posudek. Členem komise nesmí být psycholog, který vydal přezkoumávaný posudek.

(3) Psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal, předloží na výzvu ministerstva komisi veškeré údaje, doklady a záznamy o provedeném dopravně psychologickém vyšetření do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Komise provedené dopravně psychologické vyšetření přezkoumá do 10 pracovních dnů ode dne předání podkladů. Nelze-li na základě předaných podkladů zhodnotit psychickou způsobilost posuzované osoby, provede komise v nezbytném rozsahu nové dopravně psychologické vyšetření.

(4) Nebyla-li splněna povinnost předat podklady podle odstavce 3, provede komise v rámci přezkumu do 10 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro předání podkladů nové dopravně psychologické vyšetření.

(5) Náklady na přezkum posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření hradí posuzovaná osoba. Náklady na dopravně psychologické vyšetření podle odstavce 4 hradí psycholog, který přezkoumávaný posudek vydal.".

44. V § 90 odst. 2 písm. b) se za slova "ze skupin B, B+E, C, C+E, C1, C1+E, D," vkládá text "D+E,".

45. V § 92 odst. 7 se slova "odst. 1" zrušují.

46. V § 102 odst. 6 se slovo "zdravotní" nahrazuje slovem "psychickou".

47. V § 118a odst. 1 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.

48. V § 119 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno t), které zní:
"t) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.".

49. V nadpisu § 123 se slova "a centrální evidence dopravních nehod" zrušují.

50. V § 123 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.

51. V § 123 odst. 4 se slova " , podrobnosti" nahrazují slovy "a podrobnosti" a slova "a způsob předávání podkladů do centrální evidence dopravních nehod" se zrušují.".

52. V § 123d odst. 3 se slova "předložení posudku o zdravotní způsobilosti včetně dopravně psychologického vyšetření" nahrazují slovy "prokázání zdravotní a psychické způsobilosti".

53. V § 123f odst. 4 se slova "Podá-li řidič námitky proti provedenému záznamu, kterým bylo dosaženo celkového počtu 12 bodů" nahrazují slovy "Podá-li řidič po dosažení celkového počtu 12 bodů námitky proti provedenému záznamu bodů".

54. V § 124 odstavec 8 zní:

"(8) Ministerstvo vnitra spolupracuje s ministerstvem při provádění prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.".

55. V § 124 odst. 10 písmeno j) zní:
"j) rozhodnout o odstranění vozidla, je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci, postupem dle § 45 odst. 4, nebo vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,".

56. V § 124 odst. 10 písm. l) se slova "podle § 125a" nahrazují slovy "podle § 124a".

57. V § 124 se na konci odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:
"m) zadržet osvědčení o registraci vozidla podle § 6b,
n) zajistit vozidlo nebo osvědčení o registraci vozidla podle § 124c.".

58. Za § 124 se vkládají nové § 124a až 124c, které včetně nadpisů znějí:

"§ 124a

Vybírání kauce

(1) Policista je při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích oprávněn vybrat kauci v rozmezí od 3 500 Kč do 50 000 Kč od řidiče, který je podezřelý ze spáchání přestupku podle tohoto zákona, je-li důvodné podezření, že se bude vyhýbat řízení o přestupku nebo že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, popřípadě nebylo vůbec možné.

(2) Výše kauce nesmí překročit nejvyšší výměru pokuty, kterou lze za daný přestupek uložit.

(3) Při výběru kauce policista poučí řidiče o účelu vybrání kauce a podmínkách jejího vrácení a vystaví ve 3 vyhotoveních písemné potvrzení o vybrání kauce, ve kterém musí být uveden důvod vybrání kauce, její výše a správní orgán, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.

(4) Policista ponechá 1 vyhotovení potvrzení o vybrání kauce pro evidenční účely policie, 1 vyhotovení předá řidiči a 1 vyhotovení předá spolu s kaucí nejpozději následující pracovní den správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.

(5) Kauci nelze vybrat od osoby
a) požívající imunit a výsad podle zákona nebo mezinárodního práva,
b) jejíž jednání mající znaky přestupku se neprojednává podle zákona o přestupcích,
c) podezřelé ze spáchání přestupku, nedosahuje-li nejvyšší výměra pokuty za tento přestupek alespoň 5 000 Kč.

§ 124b

Vrácení, započtení a propadnutí kauce

(1) Kauce se vrátí v plné výši, nebyl-li řidič v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání.

(2) Je-li v řízení o přestupku uložena řidiči pokuta a povinnost k úhradě nákladů řízení, rozhodne správní orgán o započtení složené kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení. Je-li vybraná kauce vyšší než uložená pokuta a náklady řízení, vrátí se řidiči část kauce zbývající po započtení kauce na zaplacení uložené pokuty a nákladů řízení.

(3) Kauce propadne, jestliže nelze
a) řízení ukončit rozhodnutím ve věci proto, že podezřelý z přestupku je nedosažitelný nebo nečinný, nebo
b) rozhodnutí ve věci, kterým byl řidič shledán vinným, nelze doručit z důvodů uvedených v písmeni a).

(4) Vrací-li se kauce nebo její část, vyzve správní orgán bez zbytečného odkladu řidiče k vyzvednutí kauce nebo její části nebo ke sdělení potřebných údajů o bankovním účtu, na který lze kauci nebo její část vrátit. Výzva se doručuje do vlastních rukou. Kauce nebo její část propadá, nevyzvedne-li si ji řidič do 1 roku ode dne doručení výzvy nebo nesdělí-li v této lhůtě potřebné údaje o bankovním účtu. Nepodaří-li se výzvu doručit, kauce nebo její část propadá, nevyzvedne-li si ji řidič do 2 let ode dne odeslání výzvy nebo nesdělí-li v této lhůtě potřebné údaje o bankovním účtu.

(5) Propadlá kauce je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.

§ 124c

Zajištění vozidla

(1) Je-li policista oprávněn vybrat kauci a řidič kauci na výzvu nesloží, přikáže policista řidiči jízdu na nejbližší místo z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích vhodné k odstavení vozidla a
a) zajistí vozidlo použitím technického prostředku nebo jeho odtažením, nebo
b) zakáže pokračovat v jízdě a zajistí řidiči osvědčení o registraci vozidla.

(2) Při postupu podle odstavce 1 poučí policista řidiče o podmínkách uvolnění vozidla nebo vrácení osvědčení o registraci vozidla a vystaví ve 3 vyhotoveních potvrzení o zajištění vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla. V potvrzení uvede důvod zajištění, důvod uložení kauce a její výši a správní orgán příslušný k vedení řízení o přestupku. Pro nakládání s potvrzením a se zajištěným osvědčením o registraci vozidla se § 124a odst. 4 použije obdobně.

(3) V případě zajištění vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla lze kauci složit u policie nebo u správního orgánu příslušného k vedení řízení o přestupku. Orgán, který kauci vybral, o tom vydá řidiči písemné potvrzení; na obsah potvrzení se § 124a odst. 3 použije obdobně. Policie předá složenou kauci nejpozději následující pracovní den správnímu orgánu, který je příslušný k vedení řízení o přestupku.

(4) Správní orgán příslušný k vedení řízení o přestupku nebo policie, nepředala-li je správnímu orgánu příslušnému k vedení řízení o přestupku, řidiči neprodleně vrátí zajištěné osvědčení o registraci vozidla a policie neprodleně uvolní zajištěné vozidlo řidiči nebo jeho provozovateli, jestliže
a) byla složena kauce,
b) řidič nebyl v řízení o přestupku shledán vinným z jeho spáchání,
c) byla zaplacena pokuta a náklady řízení uložené v řízení o přestupku, nebo
d) zanikla odpovědnost za přestupek.

(5) Zajištění a vrácení osvědčení o registraci vozidla oznámí neprodleně orgán, který tento úkon provedl, správnímu úřadu příslušnému k vedení registru vozidel.".

59. § 125a se zrušuje.

60. V § 125c odst. 1 písm. a) bodě 2 se slovo "nebo" zrušuje.

61. V § 125c odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se bod 4, který zní:
"4. jehož osvědčení o registraci bylo zadrženo,".

62. V § 125c odst. 1 písm. e) bod 3 zní:
"3. v rozporu s § 3 odst. 4 není k jeho řízení profesně způsobilá podle zvláštního právního předpisu 4) nebo na základě rozhodnutí příslušného orgánu jiného členského státu nebo Švýcarské konfederace,".

63. V § 125c odst. 1 písm. e) bodě 4 se slovo "nebo" zrušuje.

64. V § 125c odst. 1 se na konci písmene e) čárka nahrazuje slovem " , nebo" a doplňuje se bod 6, který zní:
"6. řidičské oprávnění jí bylo pozastaveno podle § 95 nebo exekučním příkazem podle exekučního řádu,".

65. V § 125c odst. 1 písm. f) bodě 5 se za slovo "komunikacích" vkládají slova "anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích".

66. V § 125c odst. 1 písm. j) se slova "§ 3 odst. 4" nahrazují slovy "§ 3 odst. 6".

67. V § 125c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se v rozporu s § 87a odst. 1 nebo 2 nepodrobí dopravně psychologickému vyšetření,
b) v rozporu s § 94a odst. 2, § 113 odst. 1 nebo 2 nebo § 123c odst. 5 neodevzdá řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz nebo potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození anebo zničení řidičského průkazu nebo v rozporu s § 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.".

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 5 až 9.

68. V § 125c odst. 5 písm. b) se za slova "přestupek podle" vkládají slova "odstavce 1 písm. a) bodu 4 a".

69. V § 125c odst. 5 písm. d) se slova "písm. a), e) bodů 2 až 4" nahrazují slovy "písm. a) bodu 1 až 3, písm. e) bodů 2 až 4 a 6".

70. V § 125c odst. 5 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
"e) od 4 000 do 7 500 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 spáchaný v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,".

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

71. V § 125c odst. 5 se na konci textu písmene f) doplňují slova "a podle odstavce 4".

72. V § 125c odstavec 6 zní:

"(6) Zákaz činnosti se uloží na dobu
a) od jednoho roku do dvou let za přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), e) bodů 1 a 5, a písm. h),
b) od šesti měsíců do jednoho roku za přestupek podle odstavce 1 písm. a), písm. b), písm. e) bodů 2 až 4 a 6, písm. f) bodů 2, 7 a 10 a podle odstavce 3,
c) od jednoho měsíce do šesti měsíců
1. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6 a 8, písm. g) a i) v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát,
2. tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 5 úmyslně tím, že nezastavil vozidlo na pokyn "Stůj" daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou, nebo
3. za přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodu 9.".

73. V § 125c odst. 9 se slova "4 až 7, s výjimkou odstavce 6 písm. a)" nahrazují slovy "5 až 8, s výjimkou odstavce 7 písm. a)".

74. V § 125c se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Od výkonu zbytku zákazu činnosti uloženého za přestupek podle odstavce 1 písm. b), c) nebo d) nelze upustit před uhrazením uložené pokuty nebo, bylo-li povoleno uhrazení pokuty ve splátkách, pokud přestupce neuhradil všechny splátky splatné přede dnem podání žádosti o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti.".

75. V § 137 odst. 2 se za slova "§ 6a odst. 4," vkládají slova "§ 6b odst. 6", slova "§ 79 odst. 8, § 87a odst. 9" se nahrazují slovy "§ 79 odst. 9, § 87a odst. 9, § 87b odst. 5", slova "§ 123 odst. 5" se nahrazují slovy "§ 123 odst. 4" a slova "§ 125a odst. 8," se zrušují.

76. V příloze ve třetí položce za 5 bodů se slova "nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu" nahrazují slovy "nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích anebo při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou".

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řidičské oprávnění pro skupinu B1, udělené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, opravňuje k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A1 po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Pro nakládání s výsledkem dopravně psychologického vyšetření, provedeného přede dnem nabytím účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Pro nakládání s kaucí vybranou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a pro nakládání s vozidlem, jemuž bylo zabráněno v jízdě na základě § 118a odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 361/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Čl. III

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona č. 320/2015 Sb., se mění takto:

1. § 7 zní:

"§ 7

Registrace k provozování autoškoly pozbývá platnosti
a) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem registrace k provozování autoškoly,
b) dnem zániku živnostenského oprávnění v případě úmrtí fyzické osoby, která je držitelem registrace k provozování autoškoly,
c) dnem, kdy rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o odnětí registrace k provozování autoškoly nabylo právní moci.".

2. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

"§ 8a

(1) Jako výukové a učební prostory lze použít pouze nebytový prostor splňující podmínky pro provozovnu podle zvláštního právního předpisu 1a).

(2) Provozovatel autoškoly musí mít po celou dobu provozování autoškoly právo k užívání výukových a učebních prostor a musí mít tyto prostory po celou dobu k dispozici.".

3. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Stanoví-li tak tento zákon, lze jako výcvikové vozidlo použít motocykl, který nesplňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b).".

4. V § 27 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova " ; ve třetí etapě výcviku podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu smí být výcvik v řízení jedenkrát prodloužen na čtyři vyučovací hodiny".

5. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:

"§ 29a

Při výcviku k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A prováděném v provozu na pozemních komunikacích lze jako výcvikové vozidlo použít motocykl, který není vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy. V takovém případě musí být žadatel o získání řidičského oprávnění doprovázen učitelem výcviku na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu a komunikace mezi učitelem a žadatelem musí být zajištěna pomocí elektronického zařízení umožňujícího komunikaci učitele s žákem.".

6. V § 30 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , a má potřebné znalosti a dovednosti požadované pro zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel".

7. V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "Pokud žadatel trvá na ukončení výuky a výcviku a na přihlášení ke zkoušce, ačkoli potřebné znalosti a dovednosti podle předchozí věty nemá, ukončí provozovatel autoškoly výuku a výcvik na základě jeho písemné žádosti; jde-li o osobu mladší 18 let, ukončí výuku a výcvik pouze s písemným souhlasem jejího zákonného zástupce.".

8. V § 38 odst. 1 se slova " , a to v autoškole, která zajišťovala výuku a výcvik žadatele, nedohodnou-li se autoškola a zkušební komisař na jiném vhodném místě konání zkoušek" zrušují.

9. V § 39 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl", nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodnocen stupněm "prospěl".".

10. V § 43 odst. 5 se slova "vyplývající ze zvláštního zákona, ale i odpovědnost za žadatele o řidičské oprávnění a výcvikové vozidlo" zrušují.

11. V § 43 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) U zkoušky k získání řidičského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A jede žadatel sám na výcvikovém motocyklu, který nemusí být vybaven dvojím řízením ani dvojím zařízením umožňujícím ovládání spojky a provozní brzdy, a zkušební komisař jede za žadatelem na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu řízeném učitelem výcviku. Pokyny dává žadateli zkušební komisař pomocí elektronického zařízení umožňujícího komunikaci s žákem; při jízdě v doprovodném automobilu může dávat pokyny prostřednictvím učitele výcviku.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

12. V § 46 odst. 1 se za slovo "řidičů" vkládají slova "vozidel zařazených do skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E".

13. V § 46 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

14. V § 47 odst. 1 se slova "§ 46 odst. 2" nahrazují slovy "§ 46 odst. 1".

15. V § 47 odst. 3 se slova "pro všechny řidiče uvedené v § 46 odst. 2" zrušují.

16. V § 48 odst. 3 se slova " , vydaného jiným členským státem podle předpisu Evropské unie 6b), kterému byl povolen na území České republiky trvalý nebo přechodný pobyt, nebo který začal vykonávat závislou práci nebo podnikat podle § 46 odst. 2" nahrazují slovy "vydaného podle předpisu Evropské unie 6b) jiným členským státem Evropské unie, smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru anebo Švýcarskou konfederací, který má na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním provozu 2a) nebo vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky anebo podniká na území České republiky".

17. V § 48 odst. 5 se slova "držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče nebo dokladu osvědčujícího profesní způsobilost vydaného jiným členským státem Evropské unie podle předpisu Evropské unie 6b)" nahrazují slovy "profesně způsobilí".

18. V § 51 odst. 1 písmeno h) zní:
"h) zaslat nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením výuky nebo výcviku v rámci vstupního a pravidelného školení seznam přihlášených účastníků, a dále místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku krajskému úřadu příslušnému podle jeho sídla a v rámci vstupního školení seznam přihlášených účastníků, a dále místo, datum a čas zahájení výuky nebo výcviku i obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, v níž výuka nebo výcvik probíhá; změny v seznamu přihlášených účastníků je možné krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doručit nejpozději 1 pracovní den před konáním školení,".

19. V § 51 odst. 1 písm. i) se slova "podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče" nahrazují slovy "k rozhodování o profesní způsobilosti řidiče".

20. V § 52a odst. 2 se věta druhá zrušuje.

21. V § 52b odst. 1 se slova "podnikání nebo sídla" nahrazují slovem "provozovny" a slova "u něhož" se nahrazují slovy "v níž".

22. V § 52b odst. 2 písmeno c) zní:
"c) je občanem
1. členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, (dále jen "členský stát") nebo Švýcarské konfederace a má na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním provozu 2a), nebo
2. jiného státu než členského státu nebo Švýcarské konfederace a vykonává závislou práci 5) pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky a".

23. V § 52c odst. 1 se slova "trvalého nebo přechodného pobytu řidiče na území České republiky, nebo nemá-li řidič trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky, podle sídla nebo místa podnikání řidiče nebo jeho zaměstnavatele" nahrazují slovy "místa obvyklého bydliště řidiče podle zákona o silničním provozu 2a), nebo sídla zaměstnavatele řidiče nebo sídla podnikajícího řidiče, nemá-li na území České republiky obvyklé bydliště,".

24. V § 52c odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "nebo nemá na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním provozu 2a)".

25. V § 52c odst. 2 písmeno b) zní:
"b) se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a způsobem předepsaným v § 48 a má na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním provozu 2a), vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podniká na území České republiky.".

26. V § 52c odst. 7 věta čtvrtá zní: "Pro držitele platného dokladu osvědčujícího profesní způsobilost řidiče vydaného jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací, který má na území České republiky obvyklé bydliště podle zákona o silničním provozu 2a) nebo který začal vykonávat závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podnikat na území České republiky, se použije toto ustanovení obdobně.".

27. V § 53 odst. 2 písmeno d) zní:
"d) rozhoduje o profesní způsobilosti řidiče,".

28. V § 54 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova " , a to alespoň v rozsahu 4 hodin v průběhu 5 let u každého zkušebního komisaře; dozor zahrnuje provádění nejméně 2 zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění".

29. V § 56 odst. 2 písm. j) se slova "obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle trvalého nebo přechodného pobytu řidiče" nahrazují slovy "příslušnému úřadu".

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Provozovatel autoškoly je povinen uvést výukové a učební prostory do souladu s § 8a zákona č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o přestupcích

Čl. V

V § 86 písm. d) bodě 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 133/2011 Sb., se za slovo "chodce" vkládají slova "nebo osoby na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném zařízení".

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. +)

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

--------------------
+) 20. 2. 2016


Kontakt

PhDr. Jindřich Vaněk
akreditovaný psycholog
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady
mobil: 777 287 367
mobil: 602 287 367
telefon: 271 732 168
10171606

Důležité upozornění


Pozor !  Dne 20. 2. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zásadním způsobem se mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body (§ 87b) Více...

Nejprve návštívíte vašeho posuzujícího lékaře ten vám vydá posudek o zdravotní způsobilosti a až potom půjdete na psychologické vyšetření - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body  Více...

Psychotesty řidiči a zbrojní průkazy

Kontakty psychotesty Praha | Sedlice u Blatné Strakonice