Psychotesty pro řidiče » Psychotesty zbrojní průkaz psychologické vyšetření A B C D E

Psychologické vyšetření zbrojní průkaz psycholog Praha.

Provádíme psychologické vyšetření - posouzení psychické způsobilosti v souvislosti s vydáním nebo prodloužením zbrojního průkazu. Psychologické vyšetření žadatele o zbrojní průkaz a psychotesty držitele zbraní a žadatele o zbraň. Posudek o zdravotní způsobilosti zbrojní průkaz.

Žádanka od praktického lékaře o psychologické vyšetření je nezbytná součást vyšetření!

Objednávky: vyberte si v tabulce termín vyšetření (je stejný jako pro řidiče) a zavolejte na mobil 777 287 367 nebo telefon 271 732 168

Cena je 2.500.- Kč včetně DPH

Posudek pro praktického lékaře obdržíte na počkaní po provedeném vyšetření.

Kontaktní osoba:
PhDr. Jindřich Vaněk
atestovaný klinický psycholog

Psychologické vyšetření probíhá na této adrese:
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady
 
Podrobné mapy pro snadnou orientaci seznam
Parkování - Praha 10 má zóny placeného parkování

MHD:

  • stanice ORIONKA - tram 10 a 16, bus 136 a 175 - pouze pěší trasa od stanice ORIONKA (neprůjezdné autem)
  • stanice SLOVINSKÁ - bus 135 a 101
  • stanice PERUNOVA - bus 101
  • stanice FLORA - metro A
Podle zákona č. 119/2002 Sb. ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu...se zbrojní průkazy v současné době dělí do následujících skupin:

§ 16
Zbrojní průkazy a jejich skupiny

(1) Zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení nebo k provádění pyrotechnického průzkumu podle oprávnění stanoveného pro skupinu F zbrojního průkazu.
Doba platnosti zbrojního průkazu je 5 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 5 let.

(2) Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin
A – ke sběratelským účelům,
B – ke sportovním účelům,
C – k loveckým účelům,
D – k výkonu zaměstnání nebo povolání,
E – k ochraně života, zdraví nebo majetku, nebo
F – k provádění pyrotechnického průzkumu.


§ 20
Zdravotní způsobilost pro vydání zbrojního průkazu

(1) Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí praktický lékař, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči; v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny D je posuzujícím lékařem lékař zařízení poskytujícího zaměstnavateli závodní preventivní péči.

Zde naleznete poslední Úplné znění zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), jak vyplývá z pozdějších změn.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 493/2002 Sb.

ČÁST I

Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin A a B

Oddíl 1

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost

1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,

2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované intoxikace),

3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy.

Oddíl 2

Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost

1. postencefalitický syndrom,

2. poruchy duševní a poruchy chování:

a) poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace) v anamnéze.

Poznámka: Posouzení eventuální způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací léčby a je podmíněno posouzením psychiatra i psychologa,

b) afektivní poruchy (poruchy nálady),

c) závažné neurotické, stresové a somatoformní poruchy, úzkostné a fobické poruchy, poruchy přizpůsobení,

d) poruchy osobnosti a chování,

e) závažné syndromy poruch chování spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory,

f) poruchy v oblasti struktury a dynamiky osobnosti:

fa) poruchy pozornosti u déle trvající zátěže,

fb) poruchy psychomotoriky,

fc) poruchy v oblasti vnímání, myšlení, paměti, rozhodování,

fd) poruchy emocí:

• sklon k patickým úzkostným reakcím,

• nezvládaná agresivita, automutilace, hostilita, destruktivita či nezvládané sebedestruktivní sklony,

• explozivita, impulzivita aj.,

fe) poruchy sociálního přizpůsobení:

• sklon k přestupování norem, předpisů a zákonů,

• opakující se konflikty s autoritami,

• sklon k vyvolávání konfliktů s druhými aj.,

ff) poruchy sebehodnocení: narušené schopnosti přiměřeně hodnotit své tělesné a psychické možnosti (například sebepřeceňování, silácké chování, nadměrný sklon riskovat a předvádět se aj.),

fg) narušená schopnost řídit se v jednání principem reality a předvídat vývoj sociálních situací a důsledků vlastního jednání,

3. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,

4. snížená úroveň intelektu,

5. epilepsie, epileptické syndromy nekompenzované nebo částečně kompenzované, tzn. že délka bezzáchvatového období je kratší než 1 rok nebo stav po prvním epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena anti-epileptická léčba, po dobu minimálně 1 roku od tohoto záchvatu,

6. nemoci neuvedené v tomto oddílu, které vzhledem ke svému charakteru omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem ke sběratelským a sportovním účelům.

ČÁST II

Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupin C, D a EOddíl 1

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost

1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,

2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace),

3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy,

4. mentální retardace,

5. systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,

6. extrapyramidové a pohybové poruchy,

7. degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené výše,

8. epilepsie, epileptické syndromy, kataplexie,

9. snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci,

10. poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 6 metrů,

11. nemoci vnitřního ucha provázené poruchami rovnováhy.

Oddíl 2

Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost

1. postencefalitický syndrom,

2. poruchy duševní a poruchy chování - viz část I oddíl 2 položka 2,

3. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,

4. snížená úroveň intelektu,

5. nemoci nervové soustavy:

a) demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,

b) onemocnění, která nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem:

onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení, polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy,

c) epilepsie, epileptické syndromy nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po 10 letech od vysazení léčby,

6. nemoci oka a očních adnex:

a) jiné nemoci oka a očních adnex, které nesporně omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem,

b) snížení zrakové ostrosti nedosahující snížení zrakové ostrosti podle oddílu 1, přičemž jednookost se připouští, je-li na zbývajícím oku zraková ostrost 6/6 s korekcí,

7. nemoci ucha a bradavkového výběžku:

a) nedoslýchavost,

b) jiná onemocnění ucha, která omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem.

Poznámka: Ve sporných případech je nutné podrobné audiologické a vestibulární vyšetření,

8. nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně ovlivňující funkci horních končetin, nemoci endokrinní a přeměny látek, jakož i další nemoci, které nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem.


Kontakt

PhDr. Jindřich Vaněk
akreditovaný psycholog
Na Šafránce 39
101 00 Praha 10 - Vinohrady
mobil: 777 287 367
mobil: 602 287 367
telefon: 271 732 168
10171606

Důležité upozornění


Pozor !  Dne 20. 2. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 48/2016 Sb., který mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Zásadním způsobem se mění prokázání zdravotní a psychické způsobilosti žadatelů o vrácení řidičského oprávnění - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body (§ 87b) Více...

Nejprve návštívíte vašeho posuzujícího lékaře ten vám vydá posudek o zdravotní způsobilosti a až potom půjdete na psychologické vyšetření - týká se pouze řidičů se ZŔMV a 12 body  Více...